Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa! 
Oznamy » Žiadosť o výrub - oznámenie o začatí konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie správneho konania:
Žiadateľ: Ing. Katarína Bindová, Haniska 115, 044 57 Haniska
Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub dreviny 2 ks vŕba, rastúce na parcele KN-C č. 773/2 v k. ú. Haniska. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.
Žiadosť doručená dňa: 15.10. 2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia (22.10.2017) potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (kancelaria@haniska-ke.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznamy » Praktická lekárka v Haniske - zastupovanie

Všeobecná ambulancia v Haniske je v súčasnosti zo zdravotných dôvodov bez lekára, iba za prítomnosti sestry.
V prípade akútnych ťažkostí je zastupovanie zabezpečené takto:

Pondelok 7:30 - 14:00 MUDr. Harvanová, ambulancia Seňa 341, tel. 0948 874 336
Utorok 7:30 - 13:30 MUDr. Petrilová, ambulancia Čaňa, Osloboditeľov 651/22, Čaňa, tel. 622 03 18
Streda 7.30 - 12:30 MUDr. Petrillová, ambulancia Seňa, tel. 0948 874 336
Štvrtok 7:30 - 13:30 MUDr. Petrillová, ambulancia Čaňa, Osloboditeľov 651/22, Čaňa, tel. 622 03 18
Piatok 7:30 - 12:00 MUDr. Rorzvovová, ambulancia Seňa, tel. 0948 874 336

Haniska » Návrh zmien a doplnkov č. 3 - ÚPN obce Haniska

Obec Haniska, ako obstarávateľ územného plánu obce Haniska, oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

p r e r o k o v a n i e

Návrhu zmien a doplnkov č.3
územného plánu obce Haniska
uskutoční v čase od 15.10.2018 do 15.11.2018.
Prerokovanie „Návrhu ZaD č.3 ÚPN obce Haniska“ s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie
sa uskutoční v kultúrnom dome obce Haniska
dňa 23.10.2018 o 17.00 hod

Návrh zmien a doplnkov č.3 územného plánu obce je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade od 15.10.2018.
Návrh územného plánu obce je taktiež zverejnený od 15.10.2018 na internetových stránkach:
http://archiv.haniska.sk
http://www.haniska.uzemnyplan.sk

Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.
prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne najneskôr do 15.11.2018 na obecný úrad v Haniska

Haniska » Výstup na Skárošskú vyhliadku - pozvánka

Starosta obce Skároš a poslanci Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš pozývajú všetkých milovníkov prírody a turistiky
na 2. ročník Výstupu na Skárošskú vyhliadku,
ktorá sa uskutoční v nedeľu 14. októbra 2018.
Zraz účastníkov je o 9.50 hod. pred budovou Obecného úradu Skároš.
Odchod je presne o 10.00 hod.
Trasa výstupu: Obecný úrad Skároš - Pod Červený vrch - Vlašské lúky - Skárošská vyhliadka - Veľký Milič - Lászlotánya - Skároš.

Oznamy » ÚPN Seňa - ZaD č.4 - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ Obec Seňa, zastúpená starostkou predložila Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie dňa 19.9.2018 oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu ,,Územný plán obce Seňa - Zmeny a doplnky č.4.
Návrh predmetného strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-sena-zmeny-doplnky-c-04.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od zverejnenie oznámenia (4.10.2018).

SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.08 sekúnd -